Współpraca międzynarodowa WNE Współpraca WNE z gospodarką  
Współpraca WNE z mediami Archiwum współpracy  
Rada Pracodawców Rada Absolwentów  

Współpraca Wydziału Nauk Ekonomicznych (b. Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Rolnictwa, b. Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z jednostkami krajowymi i zagranicznymi zarówno ze sfery nauki jak i szeroko pojętego życia gospodarczego ma swoją długą tradycję.

Międzynarodowa współpraca naukowa

Ważnym elementem międzynarodowej współpracy naukowej jest udział w projektach programów ramowych Unii Europejskiej. Są to najważniejsze mechanizmy finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Poziom badań prowadzonych w ramach projektów jest bardzo wysoki, a konsorcja je realizujące składają się z najlepszych jednostek w skali całej Europy. Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w okresie uczestniczyli w realizacji projektów 6. i 7. Programu Ramowego. Realizowane są również projekty naukowe w ramach innych programów Unii Europejskiej, np. VIAGGI II, przetargiKomisjiEuropejskiej, program COST (European Cooperation in Science and Technology).

Na Wydziale organizowanych jest szereg konferencji i seminariów naukowych, a pracownicy i doktoranci Wydziału aktywnie uczestniczą w seminariach i konferencjach naukowych organizowanych za granicą. Wchodzą w skład rad programowych, przewodniczą sesjom plenarnym, obradom w sekcjach, prezentują referaty i postery. WNE SGGW oferuje program stażynaukowych m in. w ramachprogramów UNESCO, DAAD, CEEPUS,Fulbright Foundation, Norman E. Borlaug Fellowship, L. Kirkland Fund, Erasmus Mundus i in. Pracownicy Wydziału zasiadają w radach programowych kilku międzynarodowych czasopism naukowych oraz są członkami międzynarodowych organizacji takich jak EuropeanAssociation of AgriculturalEconomists (EAAE), International Farm Management Association (IFMA), International Association of AgriculturalEconomists (IAAE) i in.

Współpraca międzynarodowa w zakresie dydaktyki

Istotnym międzynarodowym polem działalności Wydziału są różnego typu projekty i aktywności dydaktyczne skierowane zarówno do studentów, ale też osób dorosłych. Przykładem mogą być  szkoły letnie organizowane w ramach sieci EUROLIGA (sieć wiodących uczelni współpracujących ze sobą w dziedzinie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, medycyny weterynaryjnej, nauk o żywności oraz nauk o środowisku – The Euroleague for Life Sciences).Kształcenie dorosłych we współpracy międzynarodowej było np. przedmiotem projektu zatytułowanego RURALproEuropean Training Course for Future Professional Trainers of Regional and Rural Development (Europejski kurs szkoleniowy dla przyszłych nauczycieli rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich) w programie SoctratesGrundtvig.Pracownicy Wydziału kierowali także projektami w ramach innego programu dydaktycznego UE w ramach Lifelong Learning Programme (LLP, Uczenie się przez całe życie) – Leonardo da Vinci (LdV), np Opracowanie materiałów dydaktycznych i standardu zapewnienia jakości dla sieci programów MBA „Zarządzanie w agrobiznesie” czy „Zarządzanie w łańcuchu żywnościowym – doświadczenia europejskie i rozwiązania lokalne”, który w 2011 roku uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszy projekt programu LLP, w kategorii Projekty Instytucjonalne. W 2011 roku Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW pozyskał także, jako koordynator główny, projekt LdV w ramach Transferu Innowacji.

Działalność dydaktyczna w kwestiach szeroko związanych z Unią Europejską była i jest rozwijana w ramach przedmiotów oferowanych przez pracowników Wydziału realizujących projekty w programie Jean Monnet, obecnie części programu LLP. Przykładami tego typu aktywności są następujące projekty:

 • Polityka fiskalna i finanse publiczne w Unii Europejskiej,
 • Polityka gospodarcza Unii Europejskiej po kierownictwem,
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej,
 • Integracja europejska. Dostosowania w rolnictwie i na obszarach wiejskich do wymogów Unii Europejskiej,
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej,
 • Prawo rolne Unii Europejskiej,
 • Ewaluacja Polityki Spójności UE,
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej z perspektywy mikro.

Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia miał swój wyraz również w znacznej w skali całej uczelni liczbie studentów wysyłanych w celu realizacji części programu studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programów najpierw Socrates/Erasmus, następnie LLP Erasmus. Obecnie możliwości wymiany studentów istnieją między innymi w ramach takich programów jak: LLP-ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS czy EURECA. Na WNE SGGW prowadzony jest program studiów magisterskich w języku angielskim: MEO – M.Sc. in Economics and Organisation of Enterprices. Wydział prowadzi także studia podyplomowe Agri MBA, realizowane w ramach Sieci International MBA in Agribusiness.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym

Istotnym polem aktywności Wydziału Nauk Ekonomicznych jest współpraca z jednostkami z otoczenia społecznego i gospodarczego oraz realizacja projektów odpowiadających na potrzeby tego otoczenia. Realizowany obecnie projekt pt. ”Klaster Innowacji w Agrobiznesie ” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym). Głównym jego celem jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza. Ze środków publicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany jest projekt Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie (CITWA)  w ramach Programu “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Projekt w ramach Programu “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” zakłada realizację szeregu inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie na Uczelni warunków do świadczenia usług dot. transferu i komercjalizacji wiedzy z SGGW do gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

Dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były następujące projekty realizowane na WNE SGGW:

 1. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim
 2. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach mazowieckim i świętokrzyskim
 3. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach lubelskim i podkarpackim
 4. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach łódzkim i śląskim
 5. Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie śląskim

Współpraca z jednostkami gospodarczymi odbywa się również na podstawie tzw. porozumień o współpracy. Porozumienia takie są zróżnicowane w zależności od specyfiki podmiotu z którymi są zawierane. Na ogół zakładają deklarację o przyjmowaniu przez firmę studentów Wydziału na praktyki i staże zawodowe oraz prace studialne związane z wykonywaniem prac dyplomowych oraz upowszechnieniu przez Wydział informacji o firmie poprzez działalność dydaktyczną; Wydział i firma deklarują w miarę możliwości wspólną organizację kursów, seminariów tematycznie związanych z ich działalnością oraz prowadzenie badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron.

Pracownicy Wydziału są aktywnymi członkami zespołów eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe. W latach 2009-2012 współpracowali w ten sposób np. z takimi instytucjami jak: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny OECD, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Rynku Rolnego, Związek Banków Polskich czy Centrum Prawa Bankowego. Wykonano również szereg ekspertyz i opracowań naukowych przygotowanych na zlecenie przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, instytucji państwowych.

Ostatnia modyfikacja: 10/03/2018