Kolejną nowością na rynku wydawniczym jest opracowanie dr-a Tomasza Pawlonki i d-ra Piotra Pietrzaka „Współczesny homo oeconomicus – paradygmat racjonalności decyzji finansowych”. Autorzy podjęli wysiłek badawczy w bardzo aktualnym obszarze zainteresowań dyscypliny ekonomia i finanse. Jest to jednocześnie temat szeroko dyskutowany w literaturze, czego dowody przedstawiono w monografii. W podsumowaniu Autorzy wskazują, że modele ekonometryczne stanowiące dorobek klasycznej ekonomii w wielu obszarach pozostają aktualne po dzień dzisiejszy. Jednakże ich największą słabością są przyjęte założenia, które świadczą o oderwaniu klasycznej teorii ekonomii od praktyki gospodarczej i od otaczającej ludzi rzeczywistości. To sprawia, że dalszy imperializm ekonomii głównego nurtu będzie musiał uwzględnić na swojej ścieżce dorobek finansów behawioralnych (a przez to również psychologii i socjologii), które znacząco wzbogacają dotychczasową wiedzę i prowadzą do jej urealnienia oraz dostosowania do wzorców rzeczywistego zachowania ludzi.