ProjektData4Food2030 ma na celu zidentyfikowanie czynników wspierających gospodarkę opartą na danych oraz barier w jej rozwoju (na poziomie makro-mezo- i mikroekonomicznym). Znajomość tych czynników pozwoli na stymulowanie pozytywnych i łagodzenie negatywnych efektów tej gospodarki Efektem projektu będzie ukazanie interesariuszy szeregu praktycznych możliwości.

Zostanie wykorzystana metoda case study do badania rozumienia gospodarki opartej na danych. Te praktyczne przykłady dostarczą danych wejściowych do (a) definicji gospodarki opartej na danych, (b) systemu monitorowania jej postępów oraz (c) zaleceń politycznych dotyczących dalszego rozwoju gospodarki opartej na danych. wspierane.

Zebrane dane posłużą do opracowania zestawu możliwych scenariuszy wprowadzania w UE gospodarki opartej na danych (DE4FS) oraz mapa drogowa dająca wskazówki dotyczące ścieżek wdrażania gospodarki opartej na danych przydatne decydentom (unijnym, krajowym, regionalnym, lokalnym). Wskazówki pomogą stymulować korzystanie z danych UE do zarządzania całym łańcuchem żywnościowym, w tym szczególnie produkcją i dystrybucją żywności . Zbadana zostanie opcja udostępniania danych dla wspólnego dobra („data commons”), w celu określenia jak może być wykorzystana do  wsparcia celów strategii UE „od pola do stołu”.

Ustanowione zostaną grupy opinii interesariuszy (jedna grupa dla każdego typu interesariuszy) którzy będą aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu wersji roboczych ram koncepcyjnych, systemu monitorowania i pulpitu nawigacyjnego opracowanego, wyników studiów przypadku i zaleceń dotyczących polityk. W ten sposób interesariusze dostarczą także danych wejściowych na potrzeb i rozumienia gospodarki opartej na wykorzystaniu danych, monitorowania ii potrzeb w zakresie  zaleceń dla tworzenia skutecznej polityki.

SGGW będzie uczestniczyć w większości działań, ale szczególnie tworzeniu grup interesariuszy, współpracy z nimi i przeprowadzaniu case study.