Na rynku wydawniczym pojawiła się monografia autorstwa dr hab. Piotra Jałowieckiego pt. „Paradoks produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym” W zaprezentowanej monografii można wyodrębnić dwa przenikające się, ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniające, główne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień metodologicznych, obejmując przede wszystkim budowę odpowiedniej metodyki oraz narzędzi w postaci wskaźników syntetycznych do badań złożoności struktury logistyki, poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami, przepływami materiałowymi i logistyką oraz technologii ICT wykorzystywanych do zarządzania informacją i informacyjno-komunikacyjnego wsparcia obszarów i struktur zarządczych, jak również metodyki oceny ich wpływu na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw produkujących żywność. Drugi nurt badań obejmuje z kolei zastosowania praktyczne przyjętej metodologii do formułowania wniosków na podstawie wyników uzyskiwanych podczas prowadzonych badań przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego i analizy.