„Projekt „Wzmocnienie systemu edukacji i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonych, zgodnych z wysokimi standardami jakości systemów chowu trzody chlewnej (BREED)”

Kierownik projektu: dr inż. Moniki Gębskiej (monika_gebska@sggw.edu.pl)

W SGGW realizowany jest projekt pod tytułem Wzmocnienie systemu edukacji i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonych, zgodnych z wysokimi standardami jakości systemów chowu trzody chlewnej (akronim BREED). Jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2019 roku. Celem projektu jest zaoferowanie uczniom szkół zawodowych kursu na temat prowadzenia chowu trzody chlewnej w sposób trwały i zrównoważony. W ramach BREED partnerzy z kilku krajów europejskich: Włoch, Polski, Grecji, Portugalii i Litwy przyczynią się do zwiększania trwałości sektora produkcji trzody chlewnej, dzięki podniesieniu poziomu wiedzy o chowie świń z poziomu lokalnego na europejski. Uczniowe szkół zawodowych dowiedzą się, jak zostać producentem i jak prowadzić zintegrowane działania obejmujące w równym stopniu wszystkie trzy filary trwałego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko) przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.

Zespół realizujący projekt BREED opracuje i udostępni bezpłatnie kompleksowy zestaw narzędzi szkoleniowych, w tym materiały i metodykę, uwzględniających strategie motywacyjne i innowacyjne rozwiązania dotyczące wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju (dobrostan zwierząt, dobrobyt ludzi, rentowność i dbałość o środowisko), które są głównymi wyzwaniami w chowie trzody chlewnej. Komplet narzędzi szkoleniowych BREED będzie interaktywnym zestawem treści multimedialnych i dydaktycznych, takich jak: wideo, animacje, zdjęcia i wywiady, udostępnianym bezpłatnie w językach projektu: angielskim, włoskim, polskim, greckim, portugalskim i litewskim. Zestaw narzędzi szkoleniowych będzie oferował trenerom możliwość dopasowania modułów szkolenia do różnych sylabusów, czasu trwania szkolenia i początkowego poziomu zaawansowania uczniów.

 
Ulotka

Strona projektu: https://www.pigbreedtraining.eu/objectives/
Film: https://www.youtube.com/watch?v=uAFuvXtasNI&list=UUd1Q_XY2VKzE67zBbHyeGNw
Facebook: https://www.facebook.com/Erasmus-breed-Empowerment-of-VET-100550901766238


 

Sus Pig Sys –  Sustainable pig production systems
Systemy zrównoważonej produkcji trzody chlewnej

 • Okres realizacji: 2016-2020
 • Źródło finansowania: ERA-Net SUSAN, European Research Area on Sustainable Animal Production Systems.
 • Kierownik projektu w Polsce: Dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny: Friedrich-Loeffler-Institut,  Germany.
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Aleksandra Górecka.

strona projektu:  https://suspigsys.fli.de/en/home/

Projekt SusPigSys skupia się na zebraniu, podsumowaniu i rozpowszechnieniu informacji, które dotyczą udanych przykładów strategii wspierających zrównoważenie w różnych systemach produkcji trzody chlewnej w państwach Unii Europejskiej.

Spodziewane wyniki projektu obejmują zintegrowaną analizę trwałości oraz narzędzie, które pomoże hodowcom trzody chlewnej poprawić równowagę ekonomiczną, środowiskową i społeczną produkcji (np. w kwestii zdrowia zwierząt i ich dobrostanu), a także ich zadowolenie z pracy. Podczas realizacji projektu hodowcy trzody będą aktywnie włączeni w działania tak, aby wyniki prac zaspokoiły ich oczekiwania.


EU PIG Innovation Group

Innowacyjna produkcja trzody chlewnej w UE

 • Okres realizacji: 2016-2021
 • Źródło finansowania: Horyzont 2020, Coordination & Support Action, umowa 727933
 • Kierownik projektu w Polsce: Dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny:  The Agriculture and Horticulture Development Board; (AHDB); United Kingdom
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska

 

Projekt EUPIG ma na celu podniesienie konkurencyjności europejskiego sektora trzody chlewnej poprzez dostarczenie wiedzy rolnikom zajmującym się chowem i hodowlą trzody chlewnej o wypróbowanych innowacyjnych praktykach wdrożonych przez innych producentów w całej Europie. Objęte badaniami zostały cztery główne obszary: zarządzanie zdrowiem, precyzyjna produkcja, dobrostan zwierząt, jakość mięsa. EU PiG realizuje 19 organizacji partnerskich z 13 w państw członkowskich tym grupy producentów trzody chlewnej, naukowców i doradców. SGGW wykonuje analizę ekonomiczną wybranych innowacyjnych inicjatyw.

W SGGW realizowany jest czteroletni projekt pod tytułem Innowacyjna Sieć Tematyczna w produkcji trzody chlewnej (Pig Innovation Group Thematic Network – akronim EUPIG), który jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. SGGW jest jednym z 19 partnerów konsorcjum realizującego projekt. Partnerzy reprezentują 13 krajów europejskich, w których łącznie produkuje się 92% wieprzowiny UE i w których znajduje się 89% pogłowia świń w UE.
Liderem projektu jest brytyjski zarząd ds. rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa (AHDB). Projekt rozpoczął się 01.11.2017 a zakończy się 30.10.2020.
Głównym celem projektu jest utworzenie i zarządzanie siecią wymiany wiedzy dla osób z zajmujących się produkcją wieprzowiny w UE. Sieć tematyczna pozwoli na zlikwidowanie przepaści pomiędzy nauką a praktyką. Każdy z partnerów projektu ma za zadanie znajdować na terenie kraju dobre praktyki stosowane przez rolników zajmujących się chowem lub hodowlą świń i zgłaszać je na forum projektu (www.eupig.eu). Co roku podczas trwania projektu zgłaszane są najważniejsze dla producentów problemy i zagadnienia, co do których poszukuje się skutecznych, innowacyjnych i stosowanych w praktyce dobrych praktyk hodowlanych lub produkcyjnych.
W pierwszym roku realizacji projektu (2017) były to zagadnienia związane z:
• dobrostanem świń: kastracją i przycinaniem ogonków;
• jakością mięsa wieprzowego: redukcją knurzego piętna, koncepcje wprowadzające wartość dodaną;
• precyzyjną produkcją: efektywnym wykorzystaniem wody i paszy;
• aspektami zdrowotnymi: bioasekuracją, redukcją substancji antymikrobowych (m.in. antybiotyków).

W 208 roku zbierano dobre praktyki hodowlane w następujących dziedzinach:
• zarządzanie zdrowiem: zastąpienie tlenku cynku w paszach dla prosiąt, który jest metalem ciężkim; optymalne strategie szczepień w różnych systemach produkcji.
• jakość mięsa: stosowane urządzenia i sposoby określania wagi świń do uboju; techniki wzbogacające smak mięsa ( np. techniki hodowlane, specjalne pasze, żeby mięso było bardziej smakowite).
• dobrostan: luźne systemy utrzymania loch w czasie porodu oraz z prosiętami; materiały manipulacyjne, wzbogacające otoczenie świń.
• precyzyjna produkcja: redukcja emisji gazów i odorów z budynków i gnojowicy; zwiększenie wydajności loszek i loch (częstotliwości oproszeń, wielkości miotu, przeżywalności prosiąt, skrócenie okresu od odsadzenia prosiąt do wystąpienia rui).
Specjalne utworzone grupy ekspertów z całej Europy oceniają co roku zgłoszone dobre praktyki ze wszystkich 13 krajów i wybierają najważniejsze, najkorzystniejsze, możliwe do zastosowania w jak największej liczbie krajów oraz systemów produkcji.
Gospodarstwa stosujące te praktyki nazywa się ambasadorami projektu gdyż dzięi nim można propagować dobre praktyki hodowlane i produkcyjne. Lista ambasadorów, czyli zwycięzców wszystkich edycji dobrych praktyk znajduje się na stornie projektu: https://www.eupig.eu/public/images/2017_Grand_Prix_winners_-_web_summaries_(final).pdf .
Zebranie i opublikowanie informacji o sprawdzonych innowacyjnych praktykach pozwoli na wprowadzanie ich na szerszą skalę, upowszechnia także wiedzę naukową wpływając na pozytywne zmiany w sektorze produkcji wieprzowiny. Produkcja ta ma szansę stać się bardziej przyjazną dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Sieć tematyczna stwarza dobry klimat dla integracji nauki i praktyki, stymuluje dialog pomiędzy interesariuszami: doradcami, rolnikami, naukowcami, oraz zwiększa poziom wymiany doświadczeń i rozpowszechnianie cennych praktyk na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

 

 
Strona projektu:  https://www.eupig.eu/


Wzmocnienie zielonej gospodarki w 3 krajach azjatyckich, Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia (EGEA)

Okres realizacji: 2019-2021
Źródło finansowania: Erasmus+, 598470-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Koordynator w Polsce: Szymon Bijak, Wydział Leśny SGGW
Koordynator główny: Otto-von-Guericke University Magdeburg, Niemcy
Wykonawcy z WNE: Maciej Stawicki, Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Nina Drejerska

Transformacja do zrównoważonego rozwoju jest pilną koniecznością dla Republiki Kirgiskiej, Nepalu i Indii. Obecnie ich rozwój społeczno-gospodarczy w dużej mierze opiera się na zużyciu zasobów naturalnych. W związku z tym kraje te stoją przed wyzwaniami, które stanowią zagrożenie dla ich przyszłego zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze to: wyczerpywanie się zasobów naturalnych bez tworzenia skutecznych alternatyw, utrata podstawowych naturalnych ekosystemów i stagnacja kapitału ludzkiego. Jednak skuteczne i ukierunkowane na wyniki wdrażanie zielonej gospodarki wymaga wielodyscyplinarnego planowania i wdrażania oraz skutecznego i partycypacyjnego monitorowania i oceny. Wymaga również uwzględnienia w programach nauczania oferowanych przez instytucje kształcenia wyższego. Cele szczegółowe projektu to identyfikacja a następnie określenie możliwości wspierania umiejętności niezbędnych do implementacji zielonej gospodarki w różnych grupach docelowych (uczniowie, nauczyciele, specjaliści, młode pokolenia) i dla różnych obszarów tematycznych.

Strona projektu: http://www.egea.education/


Strength2Food – Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement Policy. Wzmocnienie trwałości łańcuchów podaży żywności poprzez polityki publiczne UE: politykę jakości i zakupów żywności

 • Okres realizacji: 2016-2021
 • Źródło finansowania: UE Horyzont 2020, umowa nr 678024
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edwards Majewski
 • Koordynator główny: UNEW, Newcastle University (United Kingdom)
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Adam Wąs, Ewa Jaska, Anna Kłoczko-Gajewska, Jarosław Gołębiewski, Piotr Sulewski.

Strength2Food to pięcioletni projekt w ramach Programu HORYZONT2020 UE  o wartości 6,9 miliona euro, mający na celu poprawę funkcjonowania europejskich systemów jakości żywności (FQS), zamówień publicznych na dostawy żywności (PSFP) oraz stymulowanie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw (SFSC). Konsorcjum  składa się z 30 partnerów reprezentujących Unię Europejską i cztery kraje spoza UE. W projekcie podjęto pierwszą w historii próbę przeprowadzenia badań ilościowych w celu oceny wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego systemów jakości, procedur zamówień publicznych oraz krótkich łańcuchów dostaw na rozwój regionów. Wnioski z badań zostaną sformułowane na postawie szeroko zakrojonych badań ankietowych i przeprowadzonych studiów przypadków.

strona projektu:  https://www.strength2food.eu/


Projekt VitiSmart:  „ W kierunku zrównoważonej uprawy winorośli: Poprawa produktywności upraw winorośli oraz ich tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne dzięki połączeniu odpornych odmian i pożytecznych mikroorganizmów”

 • Okres realizacji: 2016-2019
 • źródło finansowania: projekt w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Mariusz Maciejczak
 • Koordynator główny: prof. Essaid Aid Barka, University of Reims Champagne Ardenne, Francja
 • Wykonawcy z WNE: Mariusz Maciejczak, Tadeusz Filipiak,  Jakub Mikiciuk, Jarosław Gołębiewski, Barbara Gołębiewska, Sylwia Żakowska-Biemans

strona projektu: http://www.univ-reims.fr/vitismart/

Projekt VitiSmart na celu stworzenie inteligentnego systemu produkcji winorośli. System ten będzie miał zdolność do szybkiej i skutecznej reakcji na stresy biologiczne i fizyczne. Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnych strategii adaptacyjnych uwzględniających czynniki biologiczne, produkcyjno-technologiczne, ekonomiczno-organizacyjne, społeczne i środowiskowe. Strategie te będą bazować na połączeniu cech odpornościowych wybranych odmian winorośli i ich interakcji z pożytecznymi mikroorganizmami. Pozwoli to na zapewnienie naturalnej tolerancji i wytrzymałości roślin, przy zachowaniu właściwych pod względem jakościowym i ilościowym plonów. Projekt składa się z trzech głównych tematów: 1. Zrównoważona produkcja podnosząca jakość, produktywność oraz dochodowość uprawy winorośli; 2. Mechanizmy radzenia sobie z postępującymi zmianami klimatu w zakresie przystosowania oraz budowania odporności upraw winorośli; 3. Zastosowanie metod biologicznych przy zachowaniu wysokiej jakości winogron i poprzez to zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest liderem badań społeczno–ekonomicznych


TRANSPORT GUIDES – Najlepsze praktyki w transporcie zwierząt – przewodnik transportowy.
Best practices for animal transport

 • Okres realizacji: 2015-2018
 • Źródło finansowania: Przetarg Komisji Europejskiej DG SANCO, umowa nr SANCO/2011/G3/CRPA/SI2.610274
 • Kierownik projektu w Polsce: Dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny: Friedrich-Loeffler-Institut,  Germany.
 • Wykonawcy z WNE: Barbara Gołębiewska,  Anna Grontkowska

strona projektu:  http://animaltransportguides.eu/pl/

Projekt ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt podczas transportu. W ramach projektu opracowano Poradniki Dobrych Praktyk w transporcie zwierząt (bydła, koni, świń, drobiu oraz owiec) do stosowania w Europie i krajach trzecich w firmach transportujących zwierzęta na ubój, do tuczu lub hodowli, a także do wykorzystania przez innych interesariuszy w tym reprezentujących inspekcję weterynaryjną, inspekcję transportu drogowego, firmy szkolące konwojentów, przewoźników, rolników i ich doradców.

Dodatkowo opracowano siedemnaście ulotek, które zawierają praktyczne i zrozumiałe wskazówki dostępne w ośmiu językach. Ich celem jest pomoc i udzielanie porad w zakresie najważniejszych kwestii związanych z przewozem, takich jak: załadunek i rozładunek, karmienie, pojenie i przewóz w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach. Materiały te stanowią nieocenione źródło informacji dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie przewozu zwierząt gospodarskich. Docelowymi odbiorcami ulotek są przede wszystkim rolnicy, kierowcy, lokalni lekarze weterynarii i pracownicy rzeźni.


CtoC Farming, Recykling pierwiastków biogennych w gospodarstwach bydlęcych. Cradle to cattle farming

 • Okres realizacji: 2016-2018
 • Źródło finansowania: ERA-Net BIOENERGY, umowa BIOENERGYCtoCfarming /03/2016
 • Kierownik projektu w Polsce: Dr hab. Adam Wąs,
 • Koordynator główny: Cornelissen Consulting Services B.V. (CCS) – Netherlands
 • Wykonawcy z WNE: Dr hab. Adam Wąs, Dr hab. Piotr Sulewski, Prof. Edward Majewski, WRiB: Dr Magdalena Szymańska, Dr Ewa Szara, Marian Korc; WNoZ: Dr Andrzej Łozicki

strona projektu:  http://animaltransportguides.eu/pl/

Głównym celem naukowym projektu jest zbadanie możliwości funkcjonowania w gospodarstwie bydlęcym instalacji biorafinerii wytwarzającej z gnojowicy: energię, paszę (rzęsa wodna) i produkty nawozowe (struwit i siarczan amonu) oraz oszacowanie jej ekonomicznej efektywności.

 


Entrepreneurship with vision – methods and tools for managerial capacity building of agricultural producers in Central and Eastern Europe

 • Okres realizacji: 2015-2018
 • Źródło finansowania: ERASMUS+, KA2 Strategic Partnerships, umowa 2015-1-PL01-KA2-016871
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Agata Malak-Rawlikowska
 • Koordynator główny: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Adam Wąs

strona projektu:  http://ism.sggw.pl/

 

Głównym celem projektu ISM + jest rozpowszechnienie idei myślenia strategicznego w rolnictwie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi wspierających doradców rolniczych i rolników w procesie formułowania strategii gospodarstw wolnych. Projekt oparty jest na unikalnej metodzie i narzędziu – Interactive Strategic Management (ISM), opracowanym w Holandii i wprowadzonym w innych krajach europejskich, takich jak Polska, Słowenia, Litwa i Austria. Konsorcjum projektu składa się z organizacji zajmujących się badaniami, edukacją, ekonomią, transferem know-how i agrobiznesem. Wyniki projektu tworzą szeroką platformę edukacyjną dla wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wszystkie materiały dydaktyczne i naukowe dostępne są na stronie internetowej projektu http://ism.sggw.pl/.

 


Międzynarodowe projekty naukowe realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

CLAIM (7th FP) Supporting the role of the Common agricultural policy in Landscape valorisation: Improving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy.
Wsparcie znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej w waloryzacji krajobrazu: poprawa stanu wiedzy na temat roli zarządzania krajobrazem w gospodarce wiejskiej

 • Okres realizacji:  2012-2014
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski; Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, University Bolognia, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Adam Wąs, Paweł Kobus, Piotr Sulewski, Sylwia Małażewska.
 • Współpraca z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW.

http://www.claimproject.eu/

Głównym celem projektu jest poprawa stanu wiedzy z zakresu zarządzania krajobrazem po to, aby wspierać efektywne kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym kierunku, a w szczególności dostarczyć wiedzy na temat roli krajobrazu w kreowaniu wartości dodanej dla społeczności terenów wiejskich. CLAIM pomoże zgłębić relacje pomiędzy Wspólną Polityką Rolną, krajobrazem a gospodarką wiejską aby ocenić możliwości wykorzystania krajobrazu we wspieraniu rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich oraz ich konkurencyjności, a także opracować wnioski dla polityki w zakresie możliwych oddziaływań rolnictwa i WPR na zarządzanie krajobrazem.


FADNTOOL (7th FP): Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database
Integracja matematycznych i ekonometrycznych modeli do aplikacyjnych narzędzi analiz polityki rolnej i rynkowych z wykorzystaniem danych FADN

 • Okres realizacji:  2011-2014
  źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
  Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski, Adam Wąs; Koordynator główny projektu – Konstadinos Mattas, University of Thessaloniki, Grecja
  Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Adam Wąs, Paweł Kobus

http://www.fadntool.eu/

Podstawowym celem projektu jest rozwój istniejących modeli ekonomicznych wykorzystujących dane europejskiego systemu rachunkowości rolnej FADN i stworzenie zestawu narzędzi modelowania zdolnych do uwzględnienia szerokiego zakresu decyzji produkcyjnych rolników na poziomie pojedynczych gospodarstw, jak również w skali sektora rolnictwa na szczeblach: regionalnym, krajowym oraz całej Unii Europejskiej.
Podstawowe pakiety robocze w projekcie dotyczą następujących zagadnień modelowania:

 • agregacja modeli Supply Response do skali regionalnej, krajowej oraz Unii Europejskiej;
 • rozwój Dual Econometric Model do analiz ekonomicznego zachowania rolników;
 • rozwój modeli optymalizacyjnych gospodarstwa rolniczego w połączeniu z analizą ekonomicznego zachowania rolników i zmian strukturalnych;
 • nowatorskie modele DEA do oceny efektywności gospodarstw i elastyczności czynnika socjo-ekonomicznego;
 • rozwój Dual Econometric Model do analizy wpływu polityk UE na ceny ziemi;
 • zastosowania modeli symulacyjnych do analiz polityki rolnej;
 • rozwój modelu równowagi ogólnej (GTAPMH CGE) i jego zastosowanie do szacowania wpływu zmian polityki rolnej na dochody rolnicze.

Ponadto, w projekcie przewidziano stworzenie interfejsu przyjaznego dla użytkowników, opracowanie materiałów pomocniczych dla użytkowników modeli oraz odpowiednie działania demonstracyjne i upowszechnieniowe.


SANCO: Coordinated European Animal Welfare Network “EUWelNet”

Skoordynowana europejska sieć dobrostanu zwierząt.

 • Okres realizacji:  01.2013- 12.2013
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Harry Blokhuis, Swedish University of   Agricultural Sciences, Sweden.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.euwelnet.eu/euwelnet/46194/9/0/80

Celem projektu jest zbadanie przebiegu procesu wdrażania dyrektyw dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji i wiedzy.  Badania prowadzone są w 6 krajach EU (Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Włochy, Polska, Rumunia). Projekt ma na celu zidentyfikowanie istniejących utrudnień („wąskich gardeł”) w procesie wdrażania dyrektyw oraz znalezienie miar pozwalających ułatwić wdrożenie w przyszłości. Wyniki projektu pozwolą na sformułowanie skutecznych strategii wdrażania dyrektyw poświęconych podnoszeniu dobrostanu zwierząt. Równocześnie liczymy na lepsze zrozumienie roli jaką może odegrać w tym zakresie Eurpean Network for Animal Welfare (w ramach powstałej Strategii Dobrostanu Zwierząt).


ISM Project: Interactive Strategic Management Methodology for improvement of agricultural entrepreneurship in Central-Eastern Europe.
Interaktywne metody zarządzania strategicznego dla poprawy przedsiębiorczości w Europie Centralnej i Wschodniej.

 • Okres realizacji:  2011-2013
 • źródło finansowania – Transfer Innowacji, Leonardo da Vinci LLP.
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Agata Malak-Rawlikowska; Koordynator główny projektu – dr Agata Malak-Rawlikowska
 • Wykonawcy z WNE: Agata Malak-Rawlikowska, Stefania Czekaj, Monika Gębska.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9622#.Um2mBlMtWuJ

Projekt proponuje dostosowanie, przetestowanie i ocenę metody Interaktywnego Zarządzania Strategicznego, opracowanej przez Instytut LEI przy Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii, w trzech Państwach Członkowskich UE – Polsce, Litwie i Słowenii. Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele rolniczych służb doradczych i trenerzy szkolnictwa zawodowego oraz sami rolnicy i słuchacze zawodowi, którzy będą bezpośrednio korzystać z efektów metody ISM. Głównym celem projektu jest odpowiedź na istniejące potrzeby wspierania przedsiębiorczości oraz umiejętności strategicznego planowania w przedsiębiorstwach rolniczych, kształcenia doradców i nauczycieli zawodu z zakresu zarządzania strategicznego oraz wykorzystania metod wspierających naukę ww. umiejętności i wiedzy w sektorze rolnym.  Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym.


SANCO: A preparatory action on control posts. Działania przygotowawcze w punktach kontroli

 • Okres realizacji:  2011-2013
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Kees de Roest, CERPA, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.controlpost.eu/joomla

Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym. Głównym celem projektu jest ocena dobrostanu zwierząt w punktach kontroli autorską metodą opracowaną w ramach projektu oraz polepszenie warunków panujących w wybranych punktach kontroli poprzez ich rozbudowę lub remont. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji punktów kontroli zwierząt. W wyniku projektu zostanie stworzony protokół pozwalający ocenić dobrostan zwierząt odpoczywających w punktach kontroli i ocenić jakość wyposażenia oraz sposób postępowania  ze zwierzętami. W efekcie projektu  powstanie grupa wysokiej jakości punktów kontroli (HQCP), spełniających wysokie kryteria pod względem dobrostanu zwierząt. Nastąpi także  uruchomienie działającej w całej UE usługi rezerwacji on-line, powiązanej z narzędziem typu e-learning, służącym do prezentacji informacji skierowanych do właścicieli punktów kontroli, weterynarzy, przewoźników oraz innych zainteresowanych na temat praktycznych sposobów poprawy dobrostanu zwierząt transportowanych na duże odległości.


SANCO: A Preparatory Action on Control Posts and Animal Transport Certification
Działania przygotowawcze w punktach kontroli i certyfikacja firm zajmujących się transportem zwierząt.

 • Okres realizacji:  2012 2014
 • źródło finansowania – DG SANCO
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Monika Gębska,
 • Koordynator główny projektu Kees de Roest, CERPA, Italy.
 • Wykonawcy z WNE: Monika Gębska

http://www.controlpost.eu/joomla

Projekt jest projektem badawczo-wdrożeniowym, kontynuującym projekt A Preparatory Action on Control Posts z 2012 roku.  Głównym celem projektu jest ocena dobrostanu zwierząt w środkach transportu, autorską metodą opracowaną w ramach projektu oraz polepszenie warunków panujących w wybranych punktach kontroli poprzez ich rozbudowę lub remont. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji firm transportowych zajmujących się transportem zwierząt.  W wyniku projektu zostanie stworzony protokół pozwalający ocenić dobrostan zwierząt transportowanych na duże odległości. W efekcie projektu  powstanie  także narzędzie  typu e-learning, służące do prezentacji informacji skierowanych do przewoźników na temat praktycznych sposobów poprawy dobrostanu  zwierząt transportowanych na duże odległości oraz sposobu uzyskania certyfikatu.


CAP DAIRY: Evaluation of common agricultural policy measures applied to the dairy sector. Ocena instrumentów WPR w odniesieniu do sektora mlecznego.

 • Okres realizacji:  2010-2011
 • źródło finansowania – DG Agri
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski,
 • Koordynator główny projektu Dr. Roel Jongeneel, LEI Wageningen, Holandia
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Michał Pietrzak, Piotr Sulewski

http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/dairy/fulltext_en.pdf

Głównym celem projektu jest ocena wpływu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na europejski rynek mleka w latach 2003-2010.


ECROPOLIS (7th FP): Organic Sensory Information System (OSIS): Documentation of sensory properties through testing and consumer research for the organic industry.
Systemy Informacji Sensorycznej o Produktach Ekologicznych

 • Okres realizacji: 2009-2012
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Sylwia Żakowska -Biemas, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Koordynator główny projektu – Ursula Kretzschmar-Rüger, FiBL, Szwajcaria.
 • Wykonawcy z WNE: Mariusz Maciejczak

http://www.ecropolis.eu/

Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego już Systemu Informacji Sensorycznej o Produktach Ekologicznych (Organic Sensory Information System) — bazy wymiany informacji o właściwościach produktów ekologicznych dostępnych na terenie Unii Europejskej. Dystrybutorzy oraz firmy promujące żywność ekologiczną narzekają na brak testów porównujących eko produkty z ich konwencjonalnymi odpowiednikami. Porównywanie właściwości sensorycznych budzi wiele emocji, ale twórcy projektu są przekonani, iż wyniki badań będą przydatne dla przetwórców i handlowców, ukażą bowiem prawdziwe oczekiwania eko — konsumentów. Badania obejmą różne kraje, w tym Polskę. Koordynatorem i pomysłodawcą projektu jest niemiecko-austriacko-szwajcarski Instytut Badań na Rzecz Rolnictwa Ekologicznego (FIBL).


ECONWELFARE (7th FP): Good animal welfare in a socio-economic context: Project to promote insight on the impact for the animal, the production chain and society of upgrading animal welfare standards.
Dobrostan zwierząt w kontekscie socjoekonomicznym: Projekt promujący podwyższanie standartów dobrostanu zwierząt

 • Okres realizacji:  2008-2011
 • źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski – lider WP4 (koordynator główny projektu – Hans Spolder, Animal Sciences Group Veehouderij B.V. (WUR-ASG) Holandia)
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Agata Malak-Rawlikowska, Monika Gębska, Adam Wąs

http://www.econwelfare.eu/

W projekcie poddane zostały analizie schematy dobrostanu zwierząt w różnych krajach europejskich. Dla opracowanej listy zmodyfikowanych standardów przeprowadzona została ocena ekonomicznych skutków w różnych ogniwach łańcucha podaży. Wyniki projektu służyć mogą w kształtowaniu polityki UE w zakresie dobrostanu zwierząt, a także stanowić materiał upowszechnieniowy dla rolników, doradztwa rolniczego, organizacji konsumenckich.


DEB-EU: Delivering environmental benefits through entry level agri-environment schemes
Dostarczanie korzyści środowiskowych przez podstawowe program rolno-środowiskowe

 • Okres realizacji:  2011-2012
 • źródło finansowania – Ekspertyza Komisji Europejksiej
 • Kierownik projektu w Polsce: dr inż. Mariusz Maciejczak, Koordynator główny projektu – Clunie Keenleyside,  Institute for the European Environmental Studies, Londyn.
 • Wykonawcy z WNE: Mariusz Maciejczak,

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/delivering_env_benefits.pdf

Głównym celem projektu jest analiza efektywności oddziaływania na środowisko programów rolno-środowiskowych wdrażanym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w ramach Planów Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywach finansowych 2000-2006 i 2007-2013. Projekt realizowany przez Institute for the European Environmental Studies z Londynu na indywidualne zlecenie Komisji Europejskiej. SGGW uczestniczy w nim jako podwykonawca do analizy studium przypadku dla Polski.


RECOCA: Reduction of Balic Sea nutrient inputs and cost allocation within the Baltic Sea catchment – RECOCA
Redukcja Dopływu Pierwiastków Biogennych oraz Efektywna Alokacja Kosztów w Krajach Zlewiska Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: 2009-2011
źródło finansowania –Era-Net Bonus+
Kierownik projektu w Polsce: dr Adam Wąs. Koordynator główny projektu – Frederick Wolff, Stockholm University, Szwecja.
Wykonawcy z WNE: Adam Wąs, Edward Majewski,

http://www.bonusportal.org/recoca

Celem projektu jest znalezienie najbardziej efektywnych instrumentów służących ograniczeniu spływu substancji biogennych do Morza Bałtyckiego. Oszacowane są funkcje kosztów dla poszczególnych instrumentów w 108 zlewniach Bałtyku. W projekcie zastosowane będą model hydrologiczny SWAT, model gospodarstwa DAISY, model minimalizacji kosztów CSIM. Wskazane zostaną najbardziej efektywne sposoby ograniczenia zanieczyszczeń Bałtyku pierwiastkami biogennymi oraz ich alokacja pomiędzy krajami położonymi nad morzem bałtyckim.


CAPIRE (7th FP): Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policy (CAP) on Rural Economies (CAP-IRE), 7 PR
Ocena zróżnicowanego wpływu WPR na gospodarkę obszarów wiejskich

Okres realizacji: 2008-2011
źródło finansowania – VII Program Ramowy UE
Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski. Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, Bologna University
Wykonawcy z WNE: Adam Wąs, Piotr Sulewski, Adam Wąs,

Celem projektu jest opracowanie koncepcji i narzędzi wspomagających określenie przyszłego kształtu WPR na podstawie dokładniejszego zrozumienia długofalowych socjoekonomicznych mechanizmów zmian na obszarach wiejskich. Cele szczegółowe obejmują m.in.:
1)    opracowanie narzędzi służący zrozumieniu skutków WPR i wspomagających podejmowanie przyszłych decyzji odnośnie polityki rolnej,
2)    identyfikacja kluczowych czynników determinujących zmiany w kontekście obszarów wiejskich, relacji i związków pomiędzy nimi oraz  trendów przyszłych zmian na podstawie analizy wybranych regionów,
3)    ocena obecnych i przyszłych skutków WPR i jej reform dla teraźniejszych kierunków rozwoju wybranych regionów.

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/cap-ire-policy-brief_en.pdf


Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios

 • Okres realizacji: 2008-2010
 • źródło finansowania – European Commission (Directorate General Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies)
 • Kierownik projektu w Polsce: dr Piotr Sulewski. Koordynator główny projektu – Davide Viaggi, Bologna University
 • Wykonawcy z WNE: Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs,

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC62770.pdf

Celem projektu jest analiza prawdopodobnych zachowań inwestycyjnych rolników w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Do realizacji głównych celów badań wykorzystany będzie dynamiczny  model optymalizacyjny gospodarstwa rolniczego. Badaniami objęto gospodarstwa różnych typów produkcyjnych z kilku krajów UE. Wyniki projektu przekazane zostaną Komisji Europejskiej i mogą być wykorzystane dla celów kształtowania polityki rolnej UE.


BIO Intelligence: Environmental impacts of different crop rotations in the European Union (kontrakt 07.0307/2009/SI2.541589/ETU/B1)
Środowiskowe wpływy różnych systemów zmianowania roślin w Unii Europejskiej

 • Okres realizacji: 2009-2010
 • źródło finansowania – DG Environment
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Edward Majewski. Koordynator główny projektu – Perrine Lavelle, Bio Intelligence Service, Paryż, Francja.
 • Wykonawcy z WNE: Edward Majewski, Adam Wąs

Celem projektu jest dokonanie przeglądu praktyki zmianowania roślin uprawnych w wybranych krajach UE oraz analiza środowiskowych skutków stosowania uproszczonych zmianowa lub monokultur. Badania realizowane są dla DG Environment i mogą być wykorzystane do prac nad nowymi regulacjami dla programów rolno-środowiskowych.

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/BIO_crop_rotations%20final%20report_rev%20executive%20summary_.pdf


ISAFRUIT (6th FP), Increasing fruit consumption through a trans-disciplinary approach delivering high-quality produce from environmentally friendly, sustainably production methods (Zwiększenie konsumpcji owoców w Europie poprzez zastosowanie międzydyscyplinarnego podejścia, w szczególności obejmującego dostarczanie wysokiej jakości produktów otrzymywanych przy zastosowaniu przyjaznych dla środowiska metod produkcji)
Okres realizacji: 01.01.2006-31.04.2010
źródło finansowania – VI Program Ramowy UE
Kierownik projektu w Polsce: prof. Mieczysław Adamowicz; Koordynator główny projektu: Olle Calleson, Danish Institute of Agricultral Sciences
Wykonawcy z WNE: Mieczysław Adamowicz, Marzena Lemanowicz, Anna Jasiulewicz,  Joanna Rakowska, Magdalena Kraszewska, Agnieszka Bolek

http://www.isafruit.org/Portal/index.php


SEAMLESS (6th FP) System for Environmental and Agricultural Modelling: Linking European  Science and Society

 • Okres realizacji: 2005-2009
 • źródło finansowania – VI Program Ramowy UE
 • Kierownik projektu w Polsce: Prof. Mieczysław Adamowicz, Prof. Edward Majewski (mezzo-Leader).
 • Wykonawcy z WNE: Mieczysław Adamowicz, Joanna Zając, Agnieszka Wojewódzka, Magdalena Józefacka, Justyna Kołyska, Edward Majewski , Adam Wąs,

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanej struktury modeli komputerowych (SEAMLES-IF), dzięki której możliwe jest dokonywanie oceny wpływu przyszłych, alternatywnych opcji polityki środowiskowej i rolnej na zrównoważony rozwój Europy.

http://www.seamless-ip.org/


International Visegrad Fund: European Union Public Administration and Development Policies and Variations in V-4 Countries. Administracja publiczna w UE. Rozwój polityk i zróżnicowanie w krajach V4Okres realizacji: 2009-2010

 • źródło finansowania – Visegrad Fund
 • Kierownik projektu w Polsce: prof. dr hab. Maria Parlińska;
 • Koordynator główny projektu: Doc. Juris Dr Eleonora Marisova z
 • Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
 • Wykonawcy z WNE: Maria Parlińska, Agnieszka Parlińska

Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w latach 2014-2015.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Projekt pt. „Klaster Innowacji w Agrobiznesie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


 

Projekt „Kreator Innowacyjności – Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”

Projekt współfinansowany ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu powołano Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie

Ostatnia modyfikacja: 28/10/2020