Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie był współorganizatorem konferencji pt. „Digital Transformation & Management”. Partnerem tego wydarzenia był Middle Georgia State University. Wydarzenie odbyło się w dniach od 23.06.2022 r. z wykorzystaniem platformy Zoom.  
Konferencja była poświęcona różnym aspektom zarządzania przedsiębiorstwami, między innymi roli kobiet w zarządzaniu, postępującej digitalizacji, kulturowych różnic w podejmowaniu decyzji. Wystąpienia dotyczyły również standardów etycznych i roli zaufania oraz cyberbezpieczeństwa.

The Management Institute of the Warsaw University of Life Sciences was a co-organizer of the conference entitled „Digital Transformation & Management.” The partner of this event was Middle Georgia State University. The event took place from 23/06/2022 using the Zoom platform.
The conference was devoted to various aspects of enterprise management, e.g., women’s role in management, progressive digitization, and cultural differences in decision-making. The speeches also focused on ethical standards and the role of trust and cybersecurity.

Program konferencji